Cách kinh doanh thành công (Phần 3)

#1
Cách kinh doanh thành công (Phần 3)78. Nếu bạn phát hiện nhân viên đánh cắp trí tuệ hoặc tài sản của mình phải làm thế nào? Không nên thất vọng, bởi bạn cũng có thể khai thác nhân tài từ những doanh nghiệp khác. Tiếp thu trí tuệ của người khác để tạo dựng tính độc đáo không thể thay thế cho công ty hay doanh nghiệp của bạn.

79. Điều cực khổ nhất của đời người có lẽ từ lúc mới bắt đầu sáng lập và quá trình từ thoái trào lên tới cao trào. Phương pháp điều chỉnh không phải là đi vào chỗ bế tắc mà là sử dụng cái khác để thay thế. Sử dụng phương pháp băng ghi âm thôi miên của Marshall Sylver.

80. Thả lỏng, thả lỏng và thả lỏng. Tiếp nhận chỉ lệnh của những người thành công mà không có bất cứ một sự phê phán nào.
 
Top